Rok za izplačilo regresa

V skladu s 131. čl. ZDR-1 mora biti regres izplačan najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. Višina regresa mora biti najmanj v višini minimalne plače. Izjema je javni sektor, kjer se višina regresa določi z interventnimi ukrepi države.

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. čl. ZDR – 1 (delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, ima pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas).

Delavec ima v primeru neplačila regresa možnost, da delodajalca pisno opozori na zakonsko obveznost izplačila regresa in mu postavi 8 – dnevni rok, da izpolni svojo obveznost. V kolikor delodajalec v roku 8 dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti, lahko delavec na podlagi 216. čl. ZDR – 1 predlaga posredovanje inšpektorja za delo v sporu. Prav tako lahko delavec na podlagi 200. čl. ZDR – 1 v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti s strani delodajalca, zahteva sodno varstvopred pristojnim delovnim sodiščem.

V kolikor je le mogoče, priporočam, da se situacija skuša rešiti na miren in vljuden način.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nisem seznanjena z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Kontaktirate me lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *