Prenos lastninske pravice na kmetijskem zemljišču na podlagi darilne pogodbe

Kadar so v pravnem prometu kmetijska zemljišča, gozdovi ali kmetija je potrebno upoštevati pravila, ki jih določa Zakon o kmetijskih zemljiščih. V tem sestavku se bomo opredeli samo na prenos lastninske pravice na podlagi darilne pogodbe.

Na podlagi 17. a čl. Zakona o kmetijskih zemljiščih lahko lastnik sklene darilno pogodbo, katere predmet so kmetijska zemljišča, gozdovi ali kmetija, le z:

  • zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem, otroci oziroma posvojenci, starši oziroma posvojitelji, brati oziroma sestrami, nečaki oziroma nečakinjami in vnuki oziroma vnukinjami;
  • zetom, snaho oziroma zunajzakonskim partnerjem otroka ali posvojenca, če so člani iste kmetije;
  • nosilcem kmetije, ki je nosilec kmetije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in je pridobil sredstva iz programa razvoja podeželja kot mladi prevzemnik kmetije, če od prevzema kmetije ni minilo več kot pet let;
  • lokalno skupnostjo ali državo.

V fazi odločitve, da se bo prenesla lastninska pravica z darilno pogodbo na osebo iz prejšnjega odstavka, je potrebno preveriti zemljiško knjižno stanje nepremičnine. V praksi se velikokrat dogaja, da so v zemljiški knjigi zavedeni zastareli vpisi oz. pravice.

Na pristojni občini se odda vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča. Sledi sestava darilne pogodbe. Na podlagi 19. čl. Zakona o kmetijskih zemljiščih odobritev pravnega posla upravne enote ni potrebna, če je darilna pogodba sklenjena med osebami iz 17. a. čl. Zakona o kmetijskih zemljiščih (na pristojni UE se poda vloga, da odobritev pravnega posla ni potrebna). Nato se dva izvoda darilne pogodbe skupaj z napovedjo za odmero davka od prejetega darila posreduje na pristojni Finančni urad RS. Pri notarju se na darilni pogodbi, na kateri je žig Finančnega urada RS, overi podpis lastnika oz. lastnikov,  priloži se odločba UE in fotokopija osebnega dokumenta obdarjenca. Nato sledi vpis v zemljiško knjigo. Vpis lastninske pravice lahko upravičenec predlaga na Okrajnem sodišču na zemljiški knjigi na območju katerega leži nepremičnina.

Do vključno 28. 7. 2017 vam ponujamo preverjanje zemljiško knjižnega stanja nepremičnine, sestavo darilne pogodbe, pomoč pri izpolnjevanju napovedi za odmero davka od prejetega darila, pomoč pri izpolnjevanju vloge, da odobritev pravnega posla ni potrebna ter vsa navodila do vpisa v zemljiško knjigo za skupno ceno 250,00 € (ne glede na vrednost nepremičnine).

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na vašo pravno situacijo, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024. Možna je skype konferenca, na skype naslovu: Pravni nasvet.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Leave a Reply

Your email address will not be published.