Stvarna služnost

Stvarna služnost je pravica lastnika nepremičnine (gospodujoča stvar), izvrševati za njene potrebe določena dejanja na tuji nepremičnini (pozitivna služnost) ali zahtevati od lastnika služeče stvari, da opušča določena dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini (negativna služnost) – 213. čl. Stvarnopravnega zakonika.

Stvarna služnost lahko nastane na podlagi zakona, pravnega posla ali z odločbo državnega organa. Kadar se stvarna služnost ustanovi na podlagi pravnega posla (pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti), je potrebno pridobiti še zemljiškoknjižno dovolilo (pri notarju mora lastnik služeče nepremičnine overiti svoj podpis), sledi vpis v zemljiško knjigo.

Stvarna služnost lahko nastane tudi s priposestvovanjem:

  • če je lastnik gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost v dobri veri 10 let,
  • če je lastnik gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost dvajset let, lastnik služeče stvari pa temu ni nasprotoval.

Kadar stvarna služnost ni vpisana v zemljiško knjigo in pride do spora glede obstoja stvarne služnosti, lahko služnostni upravičenec s tožbo na ugotovitev služnosti zahteva proti lastniku služeče stvari, da se ugotovi obstoj služnosti.

Lastnik služeče stvari lahko zahteva, naj stvarna služnost preneha, če postane nekoristna za uporabo gospodujoče stvari ali če se bistveno spremenijo okoliščine, v katerih je bila ustanovljena (npr. nadomestna pot).

Stvarna služnost se izvršuje na način, da najmanj obremenjuje služečo stvar. Preneha s pravnim poslom, na podlagi odločbe ali na podlagi zakona.

Neprava stvarna služnost

Služnost, ki je po svoji vsebini stvarna služnost, se lahko ustanovi tudi v korist določene osebe. Bistvena razlika med stvarno služnostjo in nepravo stvarno služnostjo je ta, da je neprava stvarna služnost ustanovljena v korist poimensko določenega upravičenca in ne v korist vsakokratnega lastnika gospodujočega zemljišča.

V primeru neprave stvarne služnosti se glede nastanka in prenehanja uporabljajo določbe , ki urejajo osebno služnost.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nisem seznanjena z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bom podala mnenje na vašo pravno situacijo, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024. Možna je tudi skype konferenca, na skype naslovu: Pravni nasvet.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Fence, Style, Wooden, Barrier, Separate

Leave a Reply

Your email address will not be published.