Zaposlovanje na črno

Na podlagi 5. čl. Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, je prepovedano zaposlovanje na črno, za kar se šteje, če delodajalec:

  • omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali ga je v času trajanja delovnega razmerja odjavil iz obveznih socialnih zavarovanj,
  • omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja,
  • z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela v skladu z zakonom, ki ureja trg dela,
  • omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno ali začasno delo dijakov in študentov,
  • nezakonito zaposli državljana tretje države.

Izjema od zaposlovanja na črno je kratkotrajno delo, nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo. Za zaposlovanje na črno se prav tako ne šteje brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah.

Če inšpektor pristojen za izvajanje nadzora ugotovi kršitev prepovedi zaposlovanja na črno, se z globo od 5.000 do 26.000 EUR kaznuje delodajalec, od 500 do 2.500 se kaznuje odgovorna oseba delodajalca in od 500 do 2.500 EUR se kaznuje posameznik, ki mu je delodajalec omogočil delo na črno brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi, pogodbe civilnega prava ali pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela.

Prav tako se kaznuje posameznik z globo od 100 do 2.500 EUR, ki ima sklenjeno pogodbo civilnega prava (podjemno pogodbo) ali pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela in je nima ves čas opravljanja dela na kraju opravljanja dela.

Pozor! V kolikor je sklenjena pogodba o zaposlitvi in je delavec že začel z delom, delodajalec pa ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja, se prav tako upošteva kot zaposlovanje na črno! V omenjenem primeru ne gre za prekršek delavca, gre zgolj za prekršek delodajalca, za katerega mu je lahko izrečena globa. Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 2. odst. 45. čl. določa, da  mora biti prijava za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. V primeru, ko delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na Vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za schwarzarbeit

Leave a Reply

Your email address will not be published.