Dedovanje zaščitene kmetije in nujni delež

Zaščitena kmetija je na podlagi 2. čl. Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev kmetijska oziroma kmetijsko-gozdarska gospodarska enota, ki je v lasti ene fizične osebe ali lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para ali oseb, ki živita v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ali v solasti enega od staršev in otroka ali posvojenca oziroma njegovega potomca in obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljive kmetijske površine.

Pri dedovanju zaščitene kmetije se pojavi vprašanje nujnega deleža, saj imajo nujni dediči na podlagi 26. čl. Zakona o dedovanju pravico do razpoložljivega dela zapuščine, s katerim zapustnik ne more razpolagati. To vprašanje v zvezi z zaščiteno kmetijo ureja 14. čl. Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, ki določa, da zakonec, zapustnikovi starši, zapustnikovi otroci in posvojenci ter njihovi potomci, ki ne dedujejo zaščitene kmetije dedujejo denarno vrednost nujnega deleža po splošnih predpisih o dedovanju. Tem dedičem se ne glede na zapustnikovo voljo všteje v nujni  delež vse, kar se sicer vračuna v dedni delež po splošnih predpisih o dedovanju, ki urejajo vračunanje daril in volil v dedni delež.

To pomeni, da tudi v primeru kadar je napisana oporoka in je v njej zapustnik določil kdo bo dedoval zaščiteno kmetijo, imajo drugi nujni dediči pravico do denarnega nadomestila v višini nujnega deleža.

Nujni delež izplača dedič, ki je dedoval zaščiteno kmetijo, rok za izplačilo nujnega deleža določi sodišče glede na gospodarsko zmožnost zaščitene kmetije in socialne razmere dediča. Ta rok lahko praviloma traja največ pet let; v izjemnih primerih lahko sodišče na zahtevo dediča, ki je dedoval zaščiteno kmetijo, določi tudi daljši rok, in sicer največ do deset let (15. čl. Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev).

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na Vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za the farm

Leave a Reply

Your email address will not be published.