Oporoka

Oporoka je izjava oporočitelja, s katero  določi kako bo njegovo premoženje razdeljeno v primeru smrti. Pri tem določi dediče, ki bodo z njegovo smrtjo podedovali njegovo premoženje. Oporočitelj lahko naloži kakšno dolžnost tistemu, ki mu zapušča kakšno korist iz zapuščine, postavi lahko pogoje ali roke (82. čl. Zakona o dedovanju). Oporoka se lahko po volji oporočitelja spremeni, dopolni ali prekliče. Prekliče se z izjavo dano v katerikoli obliki, v kateri se po zakonu lahko napravi oporoka; oporočitelj lahko pisno oporoko prekliče tudi tako, da jo uniči (99. čl. Zakona o dedovanju).

V praksi se običajno uporabljata:

– lastnoročna oporoka,

– pisna oporoka pred pričami.

Lastnoročna oporoka je veljavna, če jo je oporočitelj lastnoročno napisal in podpisal, veljavna je tudi, če na njej ni naveden datum kdaj je bila napravljena (63. čl. Zakona o dedovanju). Za lastnoročno oporoko se ne šteje oporoka napisana na računalnik.

Pisna oporoka pred pričami je veljavna, če oporočitelj, ki zna brati in pisati v navzočnosti dveh prič lastnoročno podpiše listino, ki mu jo je sestavil kdo drug, ko hkrati izjavi pred njima, da je to njegova oporoka (64. čl. Zakona o dedovanju). Priči se podpišeta na sami oporoki s pristavkom, da se podpisujeta kot priči. Ta pristavek ni pogoj za veljavnost oporoke. Pisna oporoka pred pričami je lahko napisana na računalnik.

Oporočitelj lahko vpiše oporoko v Centralni register oporok. Notarji, odvetniki in sodišča, ki oporoko prejmejo v hrambo, posredujejo notarski zbornici zahtevo za vpis v Centralni register oporok najkasneje v 15 dneh potem, ko je bila oporoka prejeta v hrambo.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na Vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

images-1

Leave a Reply

Your email address will not be published.