Trpinčenje na delovnem mestu

V današnjem času je vse več situacij, v katerih se delavci počutijo nemočne, ponižane in osramočene, ne glede na to, da jih varuje Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu. V tem sestavku se bomo omejili na to, kakšne možnosti ima delavec v primeru trpinčenja in nadlegovanja na delovnem mestu.

Iz sodbe VDSS sklep Pdp 496/2014 izhaja, da k mobbingu lahko pripomorejo tudi nejasno opredeljene naloge v notranjih organizacijskih aktih, neskladnost notranjih aktov z zakonskimi in podzakonskimi akti, neprimernosti dodeljenih nalog glede na sistemizirano delovno mesto in preobremenjenost z delom, kot tudi premestitev delavca z namenom, da se ga izloči iz dotedanjega delovnega okolja in sodelavcev, kar delavcu prepreči, da bi ohranjal in vzdrževal socialne stike.

V kolikor delavec meni, da je žrtev mobbinga ima na razpolago več možnosti:

  • v skladu s sprejetim internim pravnim aktom, ki obravnava trpinčenje, nadlegovanje in diskriminacijo lahko vloži prijavo in si poišče zaupno osebno – ta akt je obvezen za vse delodajalce,
  • na policijo ali na pristojno državno tožilstvo lahko poda sum storitve kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu, saj je šikaniranje na delovnem mestu v 197. čl. Kazenskega zakonika opredeljeno kot kaznivo dejanje,
  • poda lahko izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Pri izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi je pomembno, da so upoštevani vsi zakonsko zahtevani pogoji, ki morajo biti izpolnjeni (111. čl. ZDR – 1). Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi bo zakonita, če delavec:

  • pisno opomni delodajalca na izpolnitev obveznosti (v našem primeru na spoštovanje 7. in 47. čl. ZDR – 1),
  • o kršitvah mora pisno obvestiti Inšpektorat RS za delo,
  • če delodajalec v roku treh delovnih dni po prejemu pisnega opomina ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi v nadaljnjem 30-dnevnem roku.

V kolikor je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita in utemeljena je delavec upravičen do odpravnine določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, in do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka. Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi učinkuje takoj, kar pomeni, da je delavec prost vseh obveznosti, ko je delodajalcu vročena izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Vsa pisanja je potrebno pošiljati priporočeno s povratnico.

V primeru kršitve prepovedi diskriminacije ali trpinčenja na delovnem mestu je delodajalec delavcu odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih civilnega prava. Pri odmeri višine denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo se mora upoštevati, da je ta učinkovita in sorazmerna s škodo, ki jo je utrpel delavec in da odvrača delodajalca od ponovnih kršitev (8. čl. ZDR – 1).

Ob tem je potrebno opozoriti, da vsako dejanje delodajalca npr. zahteva po vestnem in natančnem delu še ni znak mobbinga oz. trpinčenja. Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na Vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za trpinčenje na delovnem mestu

Leave a Reply

Your email address will not be published.