Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula po ZDR – 1

Na prvi pogled sta obe določili enaki, vendar je med njima bistvena razlika. Konkurenčna prepoved velja že po samem zakonu v času trajanja pogodbe o zaposlitvi in za njo delavec ne prejme nadomestila za spoštovanje, konkurenčna klavzula pa velja po prenehanju pogodbe o zaposlitvi (dogovorjena mora biti v pisni obliki, za največ dve leti, če spoštovanje konkurenčne klavzule onemogoča pridobitev zaslužka, primerljivega delavčevi prejšnji plači, mu mora delodajalec za ves čas spoštovanja prepovedi mesečno izplačevati denarno nadomestilo).

Izjema od spoštovanja konkurenčne prepovedi je, kadar delodajalec s pisnim soglasjem dovoljuje delavcu za svoj ali tuj račun opravljati dela ali sklepati posle, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco (39. čl. ZDR – 1). V primeru kršitve te prepovedi lahko delodajalec zahteva povrnitev škode nastale z delavčevim ravnanjem, v roku treh mesecev od dneva, ko je zvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla, oziroma v roku treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla.

Če konkurenčna klavzula ni izražena v pisni obliki se šteje, da ni dogovorjena (40. čl. ZDR – 1). Če se denarno nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule ne določi s pogodbo o zaposlitvi, konkurenčna klavzula ne velja (41. čl. ZDR – 1). Delodajalec in delavec se lahko sporazumno dogovorita o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule. Če delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, ker je delodajalec huje kršil določila pogodbe o zaposlitvi, konkurenčna klavzula preneha veljati, če delavec v roku enega meseca od dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi prejšnjemu delodajalcu pisno izjavi, da ni vezan s konkurenčno klavzulo (42. čl. ZDR – 1).

Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na Vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024.

Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.

Rezultat iskanja slik za job

Leave a Reply

Your email address will not be published.