Plačilo regresa v nedenarni obliki

Zakon o delovnih razmerjih v 131. čl. določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Nadalje ZDR-1 določa, da se plača, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki delavca izplačujejo preko bančnega računa delavca. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi drugačen način izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov delavca.
Če poenostavimo to pomeni, da delodajalec lahko plača regres v nedenarni obliki, vendar ob pogoju, da je ta možnost zapisana v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, sicer je takšno plačilo s pravnega vidika sporno.
Takšno možnost dopušča npr. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije, ki v 76. čl. določa, da delodajalec lahko izplača del regresa v nedenarni obliki. V primeru, da izplača del regresa v nedenarni obliki znaša regres za letni dopust 910,00 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju najmanj 55 % tega zneska. V primeru izplačila dela regresa v nedenarni obliki, je delodajalec dolžan ta del regresa zagotoviti v obliki, ki jo delavec potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih potreb, le-ta pa mora biti po vrednosti enakovredna denarni obliki.
Sestavek je zgolj informativne narave, saj nismo seznanjeni z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo. Z veseljem vam bomo podali mnenje na vašo pravno situacijo v naši pisarni, naročite se lahko na info@pravninasvet.net ali na 040 850 024
Zapisala: Mateja Trinker, univ. dipl. prav.
Rezultat iskanja slik za holidays

Leave a Reply

Your email address will not be published.