Pravna področja

Javna naročila

 • priprava razpisne dokumentacije
 • pregled ponudbe in razpisne dokumentacije
 • svetovanje v vseh fazah javnega naročila

Delovno pravo

 • svetovanje s področja delovnega prava
 • priprava začetnega kadrovskega paketa
 • strokovni pregled kadrovskega področja
 • sestava pogodbe o zaposlitvi, aneks k pogodbi o zaposlitvi
 • sestava pogodbe o avtorskem delu, podjemne pogodbe
 • sestava odpovedi pogodbe o zaposlitvi (redna, izredna)
 • sestava pogodbe o sodelovanju, dogovora o varovanju poslovne skrivnosti…
 • vodenje disciplinskega postopka
 • sestava internih pravnih aktov, raznih sklepov
 • ureditev personalne mape
 • svetovanje kako urediti zakonsko zahtevane evidence
 • vodenje postopka za zaposlitev novega delavca
 • svetovanje v situacijah, ko pride do konfliktne situacije (na vseh
 • nivojih, delavec – delavec, delavec – nadrejeni, nadrejeni – delavec)

Obligacijsko pravo

 • sestava prodajne pogodbe
 • sestava darilne pogodbe
 • sestava najemne ali zakupne pogodbe
 • sestava pogodbe o ustanovitvi stvarne ali osebne služnosti
 • sestava drugih pogodb
 • pregled pogodb

Dedno pravo

 • svetovanje v zapuščinskih zadevah
 • sestava oporoke
 • svetovanje v zvezi z dednim dogovorom dedičev glede zapuščine, ki ga predložite sodišču v zapuščinskem postopku
 • sestava izjave o odpovedi dediščini

Varstvo osebnih podatkov

 • DPO
 • svetovanje

Vir: http://www.monkhouselaw.com/contract-employees/